O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Piatok 22. 10. 2021

Počet návštev: 2535414

Kontakt

 • Základná škola, Májové námestie 1
  Májové námestie 6639/1, 080 01 Prešov
 • riaditeľka: 051/7701713, 0917399285
  sekretariát: 051/7703128
  jedáleň: 051/7700258
  bazén: 051/7753008

Duálne vzdelávanie - Správna voľba pre budúcnosť našich detí  

- základné informácie o systéme duálneho vzdelávania

Súťažné práce: "40. výročie Sídliska Sekčov"

Výtvarné práce žiakov na tému “Vysoká budova” a Festival architektúry a dizajnu 2019 Prešov

Prešov očami detí

Organizácia vstupu do budovy od 2.9.2021

 

Vstup

1., 2., 3. ročník + 4.A 

(06.30 - 08.00h)

Hlavný vchod

4.B,C,D + 5.- 9. ročník

(07.30 - 08.00h)

Prestávkový (bočný) vchod

Žiaci, ktorí prichádzajú na 1A. (nultú) hodinu

(07.00 - 07.10h)

Hlavný vchod

 

 • Pri vstupe do budovy školy bude prebiehať ranný filter (dezinfekcia rúk + meranie teploty).
 • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, zákonný zástupca predkladá písomné Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx Tlačivo zákonný zástupca vyplní prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, resp. žiak odovzdá svojmu triednemu učiteľovi vyplnené tlačivo v papierovej podobe.
 • V prípade, že žiak spĺňa výnimku z karantény, odporúčame zákonnému zástupcovi, aby o tom informoval školu - tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény.docx (prostredníctvom EDUPAGE alebo v papierovej podobe).
 • V súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami je každý povinný mať v priestoroch školy prekryté horné dýchacie cesty.

Informácie k otváraniu škôl

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. 

Prehľad opatrení školského semaforu 2021-2022 - aktualizovaný 15.10.2021.docx

V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí.

 • Antigénové samotesty poskytne MŠVVaŠ SR na začiatku školského roka 2021/2022Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. 

         Sprievodca pre samotestovanie: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_ spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-  Covid-19.pdf .

Link na inštruktážne video: https://youtu.be/bihiBgpM9p

Súčasťou sprievodcu aj návodu na použitie je QR kód, po naskenovaní ktorého sa zobrazí krátke inštruktážne video ako vykonať samotestovanie: