O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
Športové triedy - bedminton Kritéria prijatia do ŠT Talentové skúšky Aktivity Úspechy Účasť na športových súťažiach - výsledky

Športové triedy

Kritéria prijatia do ŠT

 


 

Kritériá na prijatie žiaka do športovej triedy so zameraním na bedminton
pre školský rok 2017/2018   

Základná škola Májové námestie 1, 080 01 Prešov

 

 

        

Vyučovanie v športovej triede so zameraním na bedminton sa realizuje na 2. stupni v 5. - 9. ročníku. Športová príprava je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. V jednotlivých ročníkoch je zriadená jedna trieda, v ktorej sú zaradení spoločne chlapci i dievčatá.

V súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a po schválení na pedagogickej rade dňa 25. januára 2018 pre školský rok 2018/2019 určujem nasledovné kritériá:

 

Počet prijímaných žiakov25

Podmienky prijatia:

 • žiadosť zákonného zástupcu a jeho súhlas so zaradením žiaka do športovej triedy
  so zameraním na bedminton,
 • úspešné absolvovanie testov na všeobecnú pohybovú výkonnosť (časť A) a testov
  so zameraním na zistenie zručnosti v bedmintone (časť B),
 • prospech žiaka (časť C),
 • psychodiagnostické vyšetrenie,
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.

 

A/ TESTY VŠEOBECNEJ POHYBOVEJ VÝKONNOSTI  (VPV)

 

1/ člnkový beh 10 x 5 m

2/ skok do diaľky z miesta

3/ výdrž v zhybe

4/ ľah – sed

5/ hĺbka predklonu

 

 • popis, realizácia a hodnotenie testov VPV v zmysle školského vzdelávacieho programu
  pre 2. stupeň základných škôl.

 

B/ TESTY SO ZAMERANÍM NA ZISTENIE ZRUČNOSTÍ V BEDMINTONE

 

1/ hod košíkom

2/ spodný úder

3/ horný úder

4/ hra

 

 - hod košíkom v cm, spodný a horný úder a hra stupnicou  1 - 5

 

C/ PROSPECH ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY

 

  - priemer známok  1 - 3 (max. 3,00)

Podľa výsledkov testov sa stanoví poradie uchádzačov do športovej triedy. Prijatým žiakom bude vydané oznámenie, prípadne rozhodnutie o prijatí.

 

Žiadosť zákonného zástupcu je potrebné doručiť najneskôr do 23. marca 2018 na riaditeľstvo školy.

 

Talentové skúšky sa uskutočnia 9. apríla 2018 (14. 00 - 17. 00 h)10. apríla 2018 (14. 00 - 17. 00 h) v telocvični školy (pre žiakov iných škôl).

 

Kontaktnou osobou pre prijímacie konanie (testy všeobecnej pohybovej výkonnosti a testy so zameraním
na pohybovej zručnosti v bedmintone) je Mgr. Daniel Orlovský (0905 218 187).

 

 

 

V Prešove dňa 25. januára 2018                                                       PaedDr. Dana Štucková

                                                                                                               riaditeľka školy