O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
Výchovný poradca Harmonogram prijímacieho konania Prihláška na strednú školu Zápisný listok Dôležité webstránky Šikanovanie Systém duálneho vzdelávania

 

 
Výchovná poradkyňa: Mgr. Denisa Kručayová

Konzultačné hodiny  : pondelok - 14:00 do 14:45
                                      utorok - 8:00 do 9:40
                                      piatok - 8:00 do 9:40
 

Kabinet výchovnej poradkyne, č. dverí 77


Výchovné poradenstvo zahŕňa pomoc pri riešení problémov:
1.    osobnostných,
2.    vzdelávacích,
3.    profesijných,
4.    sociálnych potrieb detí,
5.    karierové poradenstvo.

 Výchovná poradkyňa medzi iným:
● monitoruje výchovné i vzdelávacie problémy žiakov a v prípade potreby spolupracuje so školskou psychologičkou, špeciálnou pedagogičkou alebo s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie či s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré realizujú odborné vyšetrenia a konzultácie,

● pri organizácii výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), s poruchami aktivity, pozornosti a hyperaktivitou (ADD a ADHD syndrómom) dohliada na realizáciu odporúčaní školského psychológa a špeciálneho pedagóga v spolupráci so všetkými vyučujúcimi a po konzultácii s rodičmi,


● informuje a pomáha orientovať sa  žiakom a ich zákonný zástupcom  v problematike voľby povolania, možnostiach štúdia,

● poskytuje odbornú, metodickú, informačnú a konzultačnú pomoc žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagógom.

 

Pri výbere strednej školy sa informuj:

- u výchovného poradcu

- poraď sa s rodičmi

- pýtaj sa aj kamarátov, ktorí tam prípadne už študujú