O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Aktivity mesiaca

Šk. rok 2017/2018

Február

02.02.2018 (piatok) - polročné prázdniny

 

05. - 09.02.2018 - pobytový LV pre žiakov 7. ročníka

 

06.02.2018 - OK geografickej olympiády

 

08.02.2018 - OK biologickej olympiády  - kat. C / 8., 9. ročník

 

09.02.2018 - environmentálna prednáška s pracovníkmi ŠOPSR - 2. vyučovacia hodina (VI.A+polovica žiakov VI.B), 3. vyučovacia hodina (polovica VI.B+VI.C)

 

13.02.2018 - súťaž vo florbale

 

12.-16.02.2018 - výstava valentíniek

 

14.02.2018 - KK olympiády v anglickom jazyku

 

14.02.2018 - generálna skúška elektronického Testovania 9 / riaditeľské previerky zo SJL a MAT pre žiakov 9. ročníka počas 1. - 4. vyučovacej hodiny

 

15.02.2018 - OK dejepisnej olympiády

     

20.02.2018 - predstavenie v anglickom jazyku Smelý Zajko - 1. stupeň + 5. ročník  o 8.30h

 

22.02.2018 - súťaž vo florbale

 

22.02.2018 - Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň

 

23.02.2018 - Hviezdoslavov Kubín - 2. stupeň - 4. - 6. vyučovacia hodina

 

26.02.2018 – 2.3.2018 - jarné prázdniny

 

 

Január

16. 01. 2018 -  OK olympiády anglického jazyka

17. 01. 2018 - OK volejbal žiačok na ZŠ Šrobárova

 

23. 01. 2018 - prednáška k okresnému kolu dejepisnej olympiády

 

24. 01. 2018 - OK matematickej olympiády Z5, Z9

 

25. 01. 2018 - návšteva Planetária Prešov - IV.B, IV.D na 1. - 4. vyučovacej hodine

 

30. 01. 2018 - oblastné kolo súťaže Šaliansky Maťko

 

 

 

December       

december 2017  - Vianočný program pre rodičov  - 1. C trieda.

 

december 2017 -  filmové predstavenie  - Cinemax - 5. A

 

01.12. 2017 - súťaž v speve – Kytička domovine                              

    

05. 12. 2017 o 8.30 h - dramatizovaná spevohra s názvom: Indiánska rozprávka v kaviarni Viola Prešov 4.C a 4.A

     

06.12.2017 - Mikuláš v škole –   a rozhlasové okienko.

  

06.12.2017 - beseda so zamestnancom RÚVZ Prešov – Fajčenie a meranie CO v pľúcach -  7. ročník, 2. - 3. vyučovacia hodina

   

07.12. 2017 - Vianočná susedská burza spojená s kultúrnym programom v PKO Šváby - 1. A

 

11.12. 2017 o 9.00 h - generálna skúška na vianočné vystúpenie v PKO - Snežienka.

 

13.12.2017 - sviatok Lucie – zachovávanie tradícií – rozhlasové okienko

     

13.12. 2017 o 14.00 h  - vystúpenie súboru Snežienka v PKO.

    

13. 12. 2017   - Pytagoriáda – školské kolo  počas 1. - 2.  vyučovacej hodiny - 3.,4. a 5. ročník

 

14. 12. 2017  - Pytagoriáda – školské kolo  počas 1. - 2.  vyučovacej hodiny - 6.,7. a 8.  ročník 

 

18.12.2017 -  vystúpenie  súboru Snežienka na Mikuláša pre seniorov v DS Opál

     

22.12.2017 8.00 – 8. 15 h - Vianoce - koledy – rozhlasové okienko

 

od 25. 12. 2017 do 05. 01. 2017 - Vianočné prázdniny nástup do školy 08.01.2018.

 

 

Akcia CVČ

 

20. 12. 2017 9.00 – 14.00 h.  Otvorené majstrovstvá v plávaní

 

                       

 

November

 

     03. 11. 2017 o 8,30 h -  účasť žiakov 3.- ročníka na projekte Nájdi svoj šport na ZŠ Sibírska

 

 

    06. 11. 2017 - prednáška na tému Zelení strážcovia lesa  v rámci hodín biológie - 3. vyučovacia hodina 5.A, 4. vyučovacia  hodina 5.C

 

    07. 11. 2017 - školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

       

    do 08. – 10. 11. 2017 - zapojenie sa do medzinárodnej informaticko-internetovej on-line olympiády iBobor v rámci hodín informatiky a informatickej výchovy.

 

    08. 11. 2017 - návšteva Ekoparku Holá hora – Odpadkovo  - 8.A trieda, 2. – 5. vyučovacia hodina

 

    08.11.2017 8.30 h - návšteva Ekoparku Holá hora – O princeznej Lesanke -  2. A trieda.

 

   09. 11. 2017 - generálna skúška Testovanie 5 - 2017 – (Testovanie + nácvik  písomného spôsobu zápisu do OH) počas 1. – 3. vyučovacej hodiny

 

    09. 11. 2017 - účasť žiakov 9. ročníka na DOD GJAR Prešov, 3. – 6. vyučovacia hodina

 

    10. 11. 2017  - zapojenie sa do projektu Hodina deťom – finančná zbierka.

 

    15. 11. 2017 - prednáška o Slovenských opálových baniach, 4. vyučovacia hodina 8.B

 

    15. 11. 2017 - školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 5.- 9. roč.

 

    16. 11. 2017 - KOMPARO z SJL a MAT v 9. ročníku počas 1. - 3. vyučovacej hodiny

 

    22. 11. 2017 - Testovanie 5 – 2017 podľa pokynov koordinátorky testovania

 

    20. – 23. 11. 2017 -  náčuvová prax študentov VŠ – 5. C, 6.A, B, C.

 

    28. 11. 2017 - prednáška pre žiakov o dospievaní a hygiene - 1. vyučovacia hodina 4. A,B, 2. vyučovacia hodina 4. C,D

 

    28.11.2017 od 08.00 h - organizácia a účasť žiakov školy na Plaveckej štafete

 

  29. 11. 2017 - prednáška pre žiakov k Medzinárodnému dňu bez fajčenia – meranie CO v pľúcach, 2. - 3. vyučovacia hodina, 7. ročník 

 

    30. 11. 2017 -  Kurz finančnej gramotnosti v 1.- 9. ročníku v rozsahu 4 - 5 vyučovacích hodín

 

    30.11.2017 -  zapojenie sa žiakov I. stupňa do súťaže Všetkovedko

 

    november 2017 - návšteva Planetária Prešov - 2. A, C

 

    november 2017 - realizácia a účasť na okresnom kole v bedmintone družstiev

         

    november 2017 - účasť žiakov 3. a 4. ročníka na súťaži Šikovný chlapec - šikovné dievča

 

    november 2017 - návšteva filmového predstavenia - 3. C,D

 

    november 2017  - školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

 

 

 

Október

03.10.2017 o 10.00 h  - divadelné predstavenie  „Buratino“ pre žiakov 5. ročníka

04.10.2017beseda s členkom Slobody zvierat k Svetovému dňu zvierat – v školskej knižnici

05.10.2017 - účasť žiakov na súťaži  - Cezpoľný beh OK na ZŠ Šmeralova

06.10.2017 - projekt  k Medzinárodnému dňu seniorov – literárne a výtvarné práce žiakov I. stupňa Témy: „Ja a môj dedko, Ja a moja babka, Čo som zažil so starými rodičmi“

11.10.2017 - účasť žiakov na zážitkovom vyučovaní v Eko centre Holá hora - Odpadkovo - 4. A,C   

11. 10. 2017  - v rámci projektu „Starší mladším a naopak“ v mesiaci októbri – mesiac úcty k starším, akcia  v Klube dôchodcov

12.10.2017 - výchovno-vzdelávací projekt ASFK – Workshop pre 2. ročníky ZŠ – Filmový kabinet deťom

23.10.2017 - Medzinárodný deň školských knižníc – Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity

26.10.2017 - dopravná výchova na mobilnom dopravnom ihrisku s mestskou políciou pre žiakov 1. B,D - 1 vyučovacia hodina 

október 2017 -  projekt  Deň zdravej výživy - I. stupeň

október 2017 - beseda pre žiakov 9. ročníka -Sociálno-patologické javy a trestno - právna zodpovednosť mládeže so zástupcom mestskej polície

30. 10. – 31. 10. 2017 (pondelok, utorok) - jesenné prázdniny  

01. 11.štátny sviatok - pracovné voľno,  začiatok vyučovania 02. 11. 2017.

 

September

27.09.2017 - Piknikové čítanie knihomoľov z Májovky – Prešov číta rád

29. 09. 2017 o 10.00 h - beseda v knižnici Slniečko so spisovateľkou – Prešov číta rád