O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: majovka@zsmajovenampo.edu.sk, alebo riaditeľka: 051/7701713, 0917399285 sekretariát: 051/7703128 jedáleň: 051/7700258 bazén: 051/7753008 alebo Kontakt

 
Pozícia:

učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie    Mám záujem

Úväzok:pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2019 s možnosťou zmeniť na dobu neurčitú
Dátum nástupu:1. septembra 2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 učiteľ s aprobáciou matematika

Požadované doklady:
 žiadosť
 životopis
 súhlas so spracovaním osobných údajov
 motivačný list
 fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
 potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Iné požiadavky:
 ovládanie štátneho jazyka

Platové podmienky:
 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 731,50 €/mesačne

Ďalšie informácie:
 žiadosti zasielať do 22.06.2018 osobne alebo poštou na adresu školy
 vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor