O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
Centrum voľného času Rozpis pravidelnej činnosti v CVČ Dokumenty CVČ

CVČ

Centrum voľného času


     

     CVČ je zriadené ako súčasť ZŠ Májové námestie. Zabezpečuje oddychové a záujmové činnosti pre deti základnej školy v ich voľnom čase počas celého školského roka.

      V školskom roku 2019/2020 ponúkame 9 záujmových útvarov. 

      Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ je určená VZN mesta Prešov. Konkrétna výška príspevku je uvedená v rozhodnutí riaditeľky školy na príslušný školský rok.

      Centrum poskytuje okrem pravidelnej činnosti svojím žiakom aj  zaujímavé príležitostné aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času. CVČ je vytvorené s cieľom skvalitniť a rozšíriť ponuku mimoškolskej činnosti.


VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. z 23. júla 2008 o základnej škole

Novely: 224/2011 Z.z., 203/2015 Z.z.

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva") podľa § 30 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje:

  •  vyberáme:

§ 20 Pravidlá správania žiaka

 (2) Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.