O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
Prevádzka ŠKD Režim dňa v školskom klube Aktivity na jednotlivé mesiace Školský poriadok ŠKD Výchovný program ŠKD Správa o činnosti ŠKD

Vedúca vychovávateľka ŠKD: Marta Spišáková

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje počas pracovných dní ráno od 6.15 do 8.00 a v popoludňajších hodinách do 17.00 hod

 


       V činnosti ŠKD v maximálnej miere vytvárame deťom čas a priestor na oddych a relaxáciu s dôrazom na uspokojovanie ich potrieb a záujmov, posilňujeme priateľské vzťahy v kolektíve. Prioritou je aktívny pohyb, zdravý životný štýl, formovanie a rozvíjanie osobnosti dieťaťa, zmysluplné využívanie voľného času.

 

Organizácia školského roka 2017/2018

           V našom školskom klube poskytujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 307 detí 1. – 5. ročníka na základe písomnej prihlášky podanej zákonným zástupcom dieťaťa na jeden školský rok.

 

Činnosť prebieha v týchto oddeleniach:

  1. oddelenie – Anna Reváková
  2. oddelenie – Marta Spišáková
  3. oddelenie – Martina Greplová
  4. oddelenie – Jarmila Petzová
  5. oddelenie – Mgr. Zuzana Gorylová
  6. oddelenie – Mgr. Alena Michaličková
  7. oddelenie – Eva Komárová
  8. oddelenie – Mgr. Lucia Vertaľová 
  9. oddelenie – Mgr. Alena Drabová
  10. oddelenie -  Kristína Žižková

 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD

         Výšku mesačného príspevku na úhradu  nákladov spojených s činnosťou ŠKD určuje riaditeľ školy na základe všeobecne záväzného nariadenia zriaďovateľa – mesta Prešov. V školskom roku 2017/2018 je výška príspevku 12 eur. Poplatok je zákonný zástupca povinný vyplatiť vopred vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Poplatok sa uhrádza bankovým prevodom.

 

Rozhodnutie ŠKD 2018-2019.pdf

Bankové spojenie – platby za ŠKD

Suma: 12,- €

IBAN: SK08 7500 0000 0040 0804 1745

Variabilný symbol: 20182019

Konštantný symbol: 0558

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko žiaka a trieda

Trvalý príkaz zriadiť najneskôr k 8. dňu v mesiaci

V mesiaci september je zákonný zástupca povinný uhradiť dve platby /24,- €/ naraz do 8. dňa kalendárneho mesiaca. Ostatné mesiace uhrádza vždy do 8. dňa kalendárneho mesiaca platbu 12,-€. Poslednú platbu uhrádza zákonný zástupca v mesiaci máj.