O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
Prevádzka ŠKD Režim dňa v školskom klube Aktivity na jednotlivé mesiace Školský poriadok ŠKD Výchovný program ŠKD Správa o činnosti ŠKD

Vedúca vychovávateľka ŠKD: Marta Spišáková

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje počas pracovných dní ráno od 6.15 do 8.00 a v popoludňajších hodinách do 17.00 hod

 


       V činnosti ŠKD v maximálnej miere vytvárame deťom čas a priestor na oddych a relaxáciu s dôrazom na uspokojovanie ich potrieb a záujmov, posilňujeme priateľské vzťahy v kolektíve. Prioritou je aktívny pohyb, zdravý životný štýl, formovanie a rozvíjanie osobnosti dieťaťa, zmysluplné využívanie voľného času.

 

Organizácia školského roka 2018/2019

           V našom školskom klube poskytujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 343 detí 1. – 5. ročníka na základe písomnej prihlášky podanej zákonným zástupcom dieťaťa na jeden školský rok.

 

Činnosť prebieha v týchto oddeleniach:

 1. oddelenie – Anna Reváková
 2. oddelenie – Marta Spišáková
 3. oddelenie – Martina Greplová
 4. oddelenie – Katarína Vargovčíková
 5. oddelenie – Mgr. Zuzana Gorylová
 6. oddelenie – Mgr. Alena Michaličková
 7. oddelenie – Eva Komárová
 8. oddelenie – Mgr. Lucia Vertaľová 
 9. oddelenie – Mgr. Alena Drabová
 10. oddelenie -  Kristína Žižková
 11. oddelenie - Jarmila Petzová
 12. oddelenie - Zdenka Kočiková

 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD

 

Rozhodnutie ŠKD 2018-2019.pdf

Bankové spojenie – platby za ŠKD

Suma: 12,- €

IBAN: SK08 7500 0000 0040 0804 1745

Variabilný symbol: 20182019

Konštantný symbol: 0558

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko žiaka a trieda

Trvalý príkaz zriadiť najneskôr k 8. dňu v mesiaci

V mesiaci september je zákonný zástupca povinný uhradiť dve platby /24,- €/ naraz do 8. dňa kalendárneho mesiaca. Ostatné mesiace uhrádza vždy do 8. dňa kalendárneho mesiaca platbu 12,-€. Poslednú platbu uhrádza zákonný zástupca v mesiaci máj.