O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
Neinvestičný Fond Žiak pri ZŠ Májové námestie 1, Prešov Dokumenty na stiahnutie Správa o činnosti 2011 Správa o činnosti 2012 Správa o činnosti 2013 Správa o činnosti 2014 Správa o činnosti 2015 Správa o činnosti 2016 Správa o činnosti 2017 Správa o činnosti 2018 Správa o činnosti 2019

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond ŽIAK.

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!

Finančné prostriedky budú použité na účely uvedené v štatúte ŽIAK n.f. 

Ak  Vás zdaňuje zamestnávateľ,  môžete  potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane poslať v zalepenej obálke do 25.4.2019  po dieťati triednemu učiteľovi alebo doručiť Ing. S. Kecerovej.

My zabezpečíme, aby sa príslušné dokumenty dostali na daňový úrad do 30.4.2019.


 

 

Činnosť fondu sledujúc stanovený účel (čl. IV.- štatútu ) spočíva najmä:

v zabezpečovaní a združovaní finančných prostriedkov na účte neinvestičného fondu , ktoré možno použiť na:
-    zabezpečovanie odbornej a metodickej literatúry, časopisov, publikácií,
-    zabezpečovanie nových moderných učebníc, pracovných zošitov hlavne pre vyučovanie cudzích jazykov,
-    na podporu rozvoja nadaných a talentovaných žiakov vo všetkých oblastiach,
-    podporu spolupráce so školami v zahraničí a zabezpečovaní aj finančnom ohodnotení   zahraničných lektorov pôsobiacich na škole ,
-    finančnú podporu účasti žiakov na športových a kultúrnych podujatiach, v ktorých reprezentujú ZŠ Májové námestie Prešov,
-   finančnú podporu práce záujmových útvarov, krúžkov a prípravy žiakov a    účasť na predmetových olympiádach,
-    modernizáciu odborných učební, najmä na modernú výpočtovú a didaktickú techniku, prípadne na ich montáž,
-    skvalitnenie práce ŠKD a školského výukového bazénu,
-    nákup učebných pomôcok za účelom modernizácie a ďalšie skvalitnenie   materiálno-technického vybavenia školy,
-    nákup iného materiálu a na iný druh činnosti, ktorý podporuje skvalitňovanie vyučovacieho procesu na škole,
-    osvetovej činnosti medzi žiakmi so zameraním na boj proti drogám.