O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Školská jedáleň

Pokyny pre stravníkov

 
    Školská jedáleň  Májové námestie 1, Prešov
    tel:  +421 51 770 02 58
 
    email:  sj.majovka@gmail.com    
 
 
     Vedúca školskej jedálne: Adriana Ivanová

       Obedy sa vydávajú od 11:45 hod. do 14:00 hod              

Oznamujem rodičom žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie v šk. roku 2021/2022, aby sa prihlasovali v školskej jedálni - vchod zo školského športového areálu. Prihlášky sa vydávajú v kancelárii vedúcej školskej jedálne, alebo si ich môžete stiahnuť a vypísať doma. Zápisný   lístok  2021/2022.

   

 

 Žiak, ktorý sa chce stravovať v školskej jedálni musí spĺňať tieto podmienky:

  1. vyplnený a oboma zákonnými zástupcami podpísaný zápisný lístok doručiť do školskej jedálne najneskôr do 25.08.2021, resp. 1 týždeň pred začiatkom stravovania v ŠJ,     


     - platba trvalým príkazom:      I.stupeň         30 eur 

                                                                 II.stupeň      35 eur

                                                                          športovci   37 eur

 

                                                                                                                                                                  

Úhradu stravného v školskej jedálni je možné zrealizovať LEN prostredníctvom bankového prevodu, najvhodnejšie je zriadiť si trvalý platobný príkaz, vždy k 20. dňu predchádzajúceho mesiaca na nasledujúci mesiac,  /v auguste na september/ na číslo účtu:

číslo účtu: /ČSOB a.s./
IBAN: SK24 7500 0000 0040 0805 2612

S účinnosťou od 01.09.2019 je výška príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v 3. finančnom pásme pre všetky vekové kategórie:     

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ:

 

Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň - obed:

Klasický stravník s dotáciou                                     0,21  € (bez dotácie  1,51)

Stravník s diétou s dotáciou                                     0,46   (bez dotácie  1,76)

Stravník - žiak šport. triedy s dotáciou                     0,46   (bez dotácie  1,76)

 

Stravník - žiak v ZŠ II. stupeň - obed:

Klasický stravník s dotáciou                                      0,30  € (bez dotácie  1,60)

Stravník s diétou s dotáciou                                      0,56   (bez dotácie  1,86)

Stravník - žiak šport. triedy s dotáciou                      0,56  (bez dotácie  1,86)

 

Platba za čip -  3 

 

3.pásmo

obed

réžia

spolu

- dotácia

cena obeda na jeden deň

I. stupeň

1,21€

+0,30€

1,51€

-1,30€

0,21€

II. stupeň

1,30€

+0,30€

1,60€

-1,30€

0,30€

šp.triedy

1,56€

+0,30€

1,86€

-1,30€

0,56€

 

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravovanie

 

  1. Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.
  2. Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)
  3. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.45 - 12.15 h. V takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov v zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.
  4. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
  5. Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip (úhrada platobným prevodom na účet ŠJ). Cena čipu je 3 €.
   
Pre informácie týkajúce sa odhlasovania  kliknite TU    
     Prihlasovacie údaje sú:
     1. číslo zariadenia je 9115
     2. Identifikácia stravníka – priezvisko a meno stravníka spolu a bez diakritiky (napr. Hraško Janko
     = hraskojanko)
     3. heslo -  priezvisko a meno stravníka - spolu a bez diakritiky (napr. Hraško Janko = hraskojanko)
  
     Heslo si môžete po prvom prihlásení ľubovoľne zmeniť.