O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Školská jedáleň

Pokyny pre stravníkov

 
    Školská jedáleň  Májové námestie 1, Prešov
    tel:  +421 51 770 02 58
 
    email:  sj.majovka@gmail.com    
 
 
     Vedúca školskej jedálne: Adriana Ivanová

       Obedy sa vydávajú od 12:00 hod. do 14:00 hod.

 

OZNAM

 

Z dôvodu celoročnej uzávierky

je možné vyhlásiť alebo prihlásiť obed

v školskej jedálni len

do 19.12.2018 (streda) do 14:00 hod.

Neodhlásený obed je možné

odobrať do obedára.

 

 

    VŠETCI STRAVNÍCI MUSIA MAŤ VYPÍSANÚ A ODOVZDANÚ PRIHLÁŠKU NA STRAVOVANIE, aby mohli byť prihlásení na stravu v školskej jedálni. 

 

                                                                                    

Vyplnenú a podpísanú prihlášku prosím priniesť do kancelárie vedúcej školskej jedálne.

 

 

 

  

 

 

Prihlášky sa vydávajú v kancelárii vedúcej školskej jedálne, alebo si ich môžete stiahnuť tu:
Zápisný lístok 2018 - 2019.pdf

Vyplnenú a podpísanú prihlášku prosím  priniesť do kancelárie vedúcej školskej jedálne.                

Úhradu stravného v školskej jedálni je možné zrealizovať LEN prostredníctvom bankového prevodu, najvhodnejšie je zriadiť si trvalý platobný príkaz, vždy k 20. dňu predchádzajúceho mesiaca na nasledujúci mesiac,  /v auguste na september/ na číslo účtu:

číslo účtu: /ČSOB a.s./
IBAN: SK24 7500 0000 0040 0805 2612


Platba trvalým príkazom:      I.stupeň            22€ 

                                                            II.stupeň      24€

                                                                      športovci     26 €

                                                                           zamestnanci      20€                                            
                                                  

                                                                                                   

S účinnosťou od 01.09.2015 je výška príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v 3. finančnom pásme pre všetky vekové kategórie:

                           Obed           Réžia           Spolu                        

I.stupeň             1,01€            0,10€            1,11€       

II.stupeň            1,09€            0,10€            1,19€                         

Športovci          1,29€            0,10€            1,39€

Zamestnanci     1,19€            1,45€            2,64€

Cudzí stravníci                                            2,64€

Čip                                                                3€

 

  • Odhlásiť stravu je možné 24 hodín vopred do 14.00 hod. Včas neodhlásený obed je možné zobrať do obedára.
  • Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka zo stravovania odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas nedohlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Odhlásiť žiaka zo stravy je možné telefonicky, zanechaním odkazu v odkazovej schránke ale len do 14:00 hod. a cez internet.
   
Pre informácie týkajúce sa odhlasovania a jedálneho lístka, kliknite TU    
   
     Prihlasovacie údaje sú:
     1. číslo zariadenia je 9115
     2. Identifikácia stravníka – priezvisko a meno stravníka spolu a bez diakritiky (napr. Hraško Janko
     = hraskojanko)
     3. heslo -  priezvisko a meno stravníka - spolu a bez diakritiky (napr. Hraško Janko = hraskojanko)
  
     Heslo si môžete po prvom prihlásení ľubovoľne zmeniť.