O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
Aktuálne projekty Projekty z minulých šk. rokov

Projekty

Aktuálne projekty

Názov projektu Získaná hodnota               

1. Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami - ako nepilotná škola

učebné pomôcky pre predmety FYZ,BIO,TECH,CHE
2. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí metodický materiál
3. Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

2 ks notebook,

1 ks zvuková súprava,

1 ks interaktívna tabuľa

4. Aktivizujúce metódy vo výchove 1 ks interaktívna tabuľa
5. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania  
6. Druhý krok metodický materiál
7. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

1 ks interaktívna tabuľa,

1 ks notebook,

20 ks tabletov

8. Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ - English One metodický materiál
9. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov TSV učebné pomôcky

Naša škola je zapojená do národného projektu:

„Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“          

http://www.pvodborne.sk/

Ďalšie projekty: