O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Aktivity mesiaca

Šk. rok 2018/2019

December

 

 

05. 12. 2018 - seminár Slovensko pri vzniku Česko – Slovenska - 9. ročník

 

06.12. 2018   - Vianočný program DFS Snežienka pre ŠKD - o 14.00 h

 

06.12.2018 - Mikuláš v škole –  Mikuláš vo vestibule + rozhlasové okienko

 

7.12.2018 - návšteva interaktívneho múzea -  Leonardium - 4. A a 4. B 

 

10.12. 2018 -  beseda na tému „Viem, čo zjem“ - 4. vyučovacia hodina - 6. B 

 

12. 12. 2018 - školské kolo Pytagoriády – 1. a 2. vyučovacia hodina - 3.,4. a 5. ročník

 

13. 12. 2018 - školské kolo Pytagoriády – 1. a 2. vyučovacia hodina - 6.,7. a 8. ročník

 

12.12. 2018 - vystúpenie súboru Snežienka v PKO pre seniorov - o 14.00 h

 

13.12.2018 - Sviatok Lucie – zachovávanie tradícií – rozhlasové okienko

 

14.12. 2018 - vianočný galaprogram  s OZ Svetielko – „Koledu vám nesieme“ - o 16.30 h

 

17.12.2018 - návšteva interaktívneho múzea -  Leonardium - 6. A a 6. B 

  

18.12. 2018 - vystúpenie súboru Snežienka v DS Opál pre seniorov - o 13.30 h 

 

19.12.2018 - Vianočný program pre rodičov - o 16.00 h - 2. C a 2. E

 

20.12.2018 - Vianočný program pre rodičov  - o 16.00 h 2. A 

 

21.12. 2018 - Vianoce 2018 - rozhlasové vysielanie  

 

december 2018 - preventívny program „Viem že...“ - 8. A 

 

    ​​​​Akcia CVČ

 

17. 12. 2018 -  Otvorené majstrovstvá v plávaní - 10.00 – 14.00 h

 

        

 

November

 

 

 

06. a 07. 11. 2018 -  dopravná výchova pre žiakov 1. ročníka – mobilné dopravné ihrisko

 

08. 11. 2018 - účasť žiakov 9. ročníka na Burze prác a informácií

 

09. 11. 2018 - projekt Hodina deťom

 

09. 11. 2018 - environmentálne vzdelávanie žiakov  - Odpad môj každodenný

 

do 12. 11. 2018 - školské kolo olympiády v anglickom jazyku  

 

do 12. – 16. 11. 2018 - medzinárodná informaticko-internetová on-line olympiáda i Bobor v rámci hodín informatiky

 

13. 11. 2018 - generálna skúška Testovanie 5 - 2018 – počas 1. – 3. vyučovacej hodiny

 

15. 11. 2018 - KOMPARO z SJL a MAT  - 9. ročník, počas 1. – 3. vyučovacej hodiny

 

15. 11. 2018  - účasť žiakov 9. ročníka na DOD GJAR Prešov

 

21. 11. 2018 - Testovania 5 – 2018

 

22. 11. 2018 - návšteva interaktívneho múzea Leonardium - žiaci 2.C

 

22. 11. 2018 - školské kolo  dejepisnej olympiády - 2. - 3. vyučovacia hodina                    

 

22. 11. 2018  - súťaž Šikovný chlapec – šikovné dievča – 4. ročník

 

23. 11. 2018 - návšteva interaktívneho múzea Leonardium - žiaci 2.B a 2.E

 

27. 11. 2018 - návšteva planetária - žiaci 4. A a 4.B

 

28. 11. 2018 - okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

        

29. 11. 2018 - súťaž Všetkovedko pre žiakov 2. – 4. ročníka

 

29. 11. 2018 kurz finančnej gramotnosti v 1.- 9. ročníku v rozsahu 4 - 5 vyučovacích hodín

 

november 2018 - školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

 

 

 

 

Október

 

02.10.2018 - účasť žiakov na súdnom pojednávaní - 8. A trieda, 1. až 5. vyučovacia hodina

 

03.10.2018 - beseda so zástupcom mestskej polície - 8.C. trieda, 1. vyučovacia hodina

 

04.10.2018 - súťaž vo florbale na ZŠ Šrobárova - žiačky

 

05.10.2018 - projekt k Medzinárodnému dňu seniorov – literárne a výtvarné práce žiakov I. stupňa. Témy: „Ja a moji starí rodičia, Čo viem o mojich starých a prastarých rodičoch“.

 

09.10.2018 - súťaž vo florbale na ZŠ Šrobárova - žiaci

 

10.10.2018 - koncert „Integrácia“ v Bratislave - žiaci II. stupňa 

 

11.10. 2018 - vystúpenie DFS Snežienka vo Vukov-e pre dôchodcov v rámci projektu „Starší mladším a naopak“

 

17.10.2018výchovný koncert v spolupráci s umeleckou agentúrou LETART  – Kino Scala

I. stupeň – 8,30 h Dr. Zembolí

II. stupeň – 11,00 h Trinásta komnata    

 

18.10.2018 - vystúpenie speváckej zložky DFS Snežienka na Cemjate

 

22.10.2018  - Medzinárodný deň školských knižníc – tohtoročná téma: „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“.

 

22.10.2018 - súťaž vo florbale na ZŠ Šrobárova - žiačky

 

24.10.2018 - exkurzia žiakov 2. A, D - interaktívne múzeum AHA pre deti v Prešove - Leonardium

 

október 2018  - dopravná výchova na mobilnom dopravnom ihrisku s mestskou políciou pre žiakov 1. ročníka

 

október 2018 - realizácia projektu na I. stupni -  Deň zdravej výživy

 

od 30. 10. – 02. 11. 2018 - Jesenné prázdniny (utorok - piatok), 01. 11. – štátny sviatok - pracovné voľno, začiatok vyučovania 05. 11. 2018.

 

 

September

13. 9. 2018 – teoretická časť - Didaktické hry a účelové cvičenie - OŽZ pre 1. - 9.roč.
14. 9. 2018 – praktická časť – I. stupeň - Didaktické hry
                                               II. stupeň - Účelové cvičenie - OŽZ