O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia
Dôležité informácie Triedne aktívy Pomôcky 1. stupeň Pomôcky 2. stupeň Prázdniny Zápis do 1. ročníka Dokumenty

 

Informácia pre rodičov o spôsobe úhrady príspevku do RZ a platby za CVČ.

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa                         

Kód banky 0900

IBAN: SK0809000000000096290304

BIC: GIBASKBX

Názov účtu: Rodičovské združenie pri ZŠ Májové námestie

Variabilný symbol: dátum uskutočnenia platby

Poznámka: Meno, priezvisko a trieda žiaka,

pri viacerých deťoch meno a priezvisko a trieda všetkých detí.                                         

Príspevok je za rodinu 12,-€. /počet detí nerozhoduje/

napr: Ján Prvák 1.C,

prípadne:  Ján Prvák 1.C, Iveta Prváková 5.D, Dávid Prvák 9.A

Prostredníctvom RZ  je vyberaný aj poplatok do CVČ v sume  30,-€/šk.rok. Platbu za CVČ je potrebné vykonať osobitne v obdobnom formáte ako príspevok do RZ. Oddelená platba za CVČ od príspevku do RZ je z dôvodu priradzovania a následnej kontroly úhrady.

 

Za porozumenie ďakujeme. 

                                                                                     Mgr. Jozef Babinčák                                      

                                                                                               predseda RZ