O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Základné informácie o testovaní

 

Informácia pre zákonných zástupcov

Testovanie 9 – 2018 (T9-2018)

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z o základnej škole v znení neskorších predpisov.

Testovanie T9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda). Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Testovanie sa na našej škole uskutoční v papierovej alebo elektronickej forme. Žiak si môže vybrať, ktorou formou (papierovou/elektronickou) testovanie absolvuje.

 

Informácie o testovaní

Termín testovania

21. 3. 2018 (streda)

Testovanie je určené

žiakom 9. ročníka ZŠ v SR

Ciele testovania

  • získať informácie o výkonoch žiakov pri výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED  2,
  • monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium,
  • poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Testované predmety

  • matematika
  • slovenský jazyk a literatúra

Špecifikácia testov

  • učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ – Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ

Čas riešenia testov

60 minút – matematika

60 minút - slovenský jazyk a literatúra

Počet testových úloh

20 úloh – matematika

25 úloh - slovenský jazyk a literatúra

Povolené pomôcky

kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

Nepovolené pomôcky

mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Náhradný termín

05. 4. 2018 (štvrtok)

Zaslanie výsledkov

elektronickou formou – 17. 4. 2018

výsledkové listy žiakov a škôl – 30. 4. 2018

Bližšie informácie o Testovaní 9-2018

 

http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/fin_Zakladne_informacie_T9_2018.pdf