O škole Dokumenty Zamestnanci školy Rada školy Rada rodičov Bazén Kontakt
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13/2015 Verejné obstarávanie zákazky „ Oprava vnútorných chodieb a schodov “. V súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás touto cestou vyzývame k predloženiu ponuky na predmet zákazky „ Oprava vnútorných chodieb a schodov “. Lehota a miesto na predloženie ponuky: najneskôr do 16.11.2015 do 13.00 hod. osobne alebo poštou na adresu uvedenú vo Výzve na predloženie ponuky uvedenej v súbore „Komplet_VyzvaVnutChodbySchody“. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať prehliadku miesta zhotovenia predmetu zákazky. Miesto a termín prehliadky: 11.11.2015 v čase od 8.00 do 12.00 na adrese uvedenej v cit. Výzve na predloženie ponuky. Formuláre potrebné k vypracovaniu ponuky, v elektronickej editovateľnej ponuke vo formátoch Word a Excel, citované vo výzve na predloženie ponuky, budú poskytnuté záujemcom v elektronickej podobe pri prehliadke miesta zhotovenia stavebných prác alebo e-mailom bezodkladne po ich vyžiadaní na adrese „majovka@zsmajovenampo.edu.sk“. V žiadosti je potrebné uviesť názov predmetu zákazky a e-mailovú adresu na ktorú majú byť dokumenty odoslané. Žiadosť je potrebné doručiť e-mailom na citovanú adresu najneskôr do 10.11.2015 do 12.00 hod. 10 704.80 s DPH 09.11.2015 16.11.2015 do 30 dní od nadobudnuti účinnosti zmluvy Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Zmluva AF/1/2013 Dohoda o spolupráci bez DPH 11.04.2013 MSS Prešov, s.r.o.
Zmluva GZ4/33/2013 Zmluva o prenájme rozcvičovne bez DPH 09.09.2013 Rebel´s Gym spol. s r.o.
Zmluva GZ4/31/2013 Zmluva o prenájme bazéna bez DPH 05.09.2013 Gymnázium bl. P.P. Gojdiča
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 1/2014 Nákup školského nábytku 3 900.00 s DPH 24.02.2014 27.02.2014 31.03.2014 Zákazka zrušená
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 11/2013 Nákup kancelárskeho nábytku 7 700.00 s DPH 03.12.2013 09.12.2013 31.12.2013 11.12.2013 TRUDON s.r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 10/2013 Vybavenie bazénových šatní 7 200.00 s DPH 02.12.2013 06.12.2013 31.12.2013 09.12.2013 MY DVA Slovakia, s.r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Zmluva GZ4/42/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 27.11.2013 Združený oddiel vodnej turistiky Prešov
Zmluva GZ4/41/2013 Zmluva o nájme bazéna 0,00 bez DPH 12.11.2013 Ministerstvo vnútra SR
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Verejné obstarávanie k zákazke:Oprava dlažieb, chodieb, schodiska a oprava povrchov stien 70 163.56 s DPH 09.05.2016 23.05.2016 15.08.2016 Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Zmluva GZ4/24/2013 Zmluva o nájme 0,00 bez DPH 23.08.2013 Jazyková škola
Zmluva GZ4/21/2013 Zmluva o prenájme bazéna bez DPH 02.05.2013 Detské centrum Aktivity pre všetkých
Zmluva GZ4/20/2013 Zmluva o prenájme bazéna 0,00 bez DPH 19.04.2013 Základná škola
Zmluva GZ4/34/2013 Zmluva o prenájme bazéna 0,00 bez DPH 19.09.2013 Základná škola s materskou školou Svinia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 13/2013 Nákup tonerov 3 000.00 s DPH 09.12.2013 13.12.2013 31.12.2013 19.12.2013 D-BAND servis, spol. s r.o. Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Zmluva GZ4/19/2013 Zmluva o prenájme bazéna a šk. ihriska bez DPH 12.04.2013 Ministerstvo vnútra SR
Zmluva GZ4/18/2013 Zmluva o prenájme bazéna bez DPH 10.04.2013 Marián Mima Rebelś Gym
Zmluva 36165638/PO590 Dodatok k Zmluve o DDS bez DPH 30.09.2013 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 CP 11/2015 Verejné obstarávanie zákazky „Oprava chodníkov, schodov, svahovanie terénu, zhotovenie prístreškov z lexanu“. V súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás touto cestou vyzývame k predloženiu ponuky na predmet zákazky „Oprava chodníkov, schodov, svahovanie terénu, zhotovenie prístreškov z lexanu“. Lehota a miesto na predloženie ponuky: najneskôr do 06.11.2015 do 13.00 hod. osobne alebo poštou na adresu uvedenú vo Výzve na predloženie ponuky uvedenej v súbore „D01_VyzvaSPVonkajsiePriestory“. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať prehliadku miesta zhotovenia predmetu zákazky. Miesto a termín prehliadky: 02.11.2015 v čase od 8.00 do 12.00 na adrese uvedenej v cit. Výzve na predloženie ponuky. Opis a technické špecifikácie predmetu zákazky, zmluvné podmienky jeho dodania ako aj ďalšie informácie potrebné k vypracovaniu ponuky a jej predloženiu sú uvedené vo výzve na predloženie ponuky a v jej prílohách v dokumente „VyzvaKomplet_VonkSchodyChodniky.pdf“. Formuláre potrebné k vypracovaniu ponuky, v elektronickej editovateľnej ponuke vo formátoch Word a Excel, citované vo výzve na predloženie ponuky, budú poskytnuté záujemcom v elektronickej podobe pri prehliadke miesta zhotovenia stavebných prác alebo e-mailom bezodkladne po ich vyžiadaní na adrese „majovka@zsmajovenampo.edu.sk“. V žiadosti je potrebné uviesť názov predmetu zákazky a e-mailovú adresu na ktorú majú byť dokumenty odoslané. Žiadosť je potrebné doručiť e-mailom na citovanú adresu najneskôr do 02.11.2015 do 12.00 hod. 24 800,00 s DPH 29.10.2015 06.11.2015 do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Objednávka 2016289 Omylom vynechané s DPH 26.09.2016 Omylom vynechané
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2323